Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

คณะผู้บริหารโรงเรียน

 

 

นางวาสนา  แม้นญาติ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
นางกาญจนา  จันทร์เทียน  
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
       
นางสาวพจมาน  ชาภักดี นายบรรยง  ลิละคร นางสาวนุษรา  แก้วใสย์ นางสาวจริยาพร  พรมสิงห์
หน.ฝ่ายบริหารวิชาการ หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป หน.ฝ่ายบริหารงบประมาณ หน.ฝ่ายบริหารงานบุคคล
       
       
       
     

 

     
     
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom