Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

นักศึกษาปริญาเอก จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมสังเกตการสอนและเก็บข้อมูลงานวิจัย ในรายวิชาสังคมศึกษา

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
นักศึกษาปริญาเอก จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมสังเกตการสอนและเก็บข้อมูลงานวิจัย ในรายวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 จัดการเรียนการสอนโดย คุณครูวิวัฒน์ นามซุย
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
Respect Ready to learn Life skills
R2L MODEL NONGWANG
ผู้รายงาน : คุณครูจริยาพร พรมสิงห์
ภาพถ่าย : คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom