Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เริ่มต้นวันที่มีความหมายวันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566
#ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง
ครูเวรประจำวันอังคาร คุณครูหทัยมาศเจริญสุข คุณครูอุไรวรรณ ศรีพาลา คุณครูวีรพันธ์ ทรรศนภูมิ ตรวจวัดคัดกรอง นักเรียนบริเวณประตูหน้าและประตูหลัง
เริ่มต้นวันที่มีความหมายด้วยอาหารสมองมื้อเช้า"อิ่มท้องมื้อเช้าเมนูสปาเก๊ตตี้ซอสมะเขือ" ที่มีให้บริการกับนักเรียนและผู้ปกครอง
 การตรวจรับวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงประกอบอาหาร โดยคุณครูอุไรวรรณ ศรีพาลา
การสร้างสนามพลังบวกในโรงเรียน กับกิจกรรมปรนนิบัติสถานที่ ให้เด็กๆได้น้อมนำตัวเองเข้าไปเป็นผู้เอาใจใส่ ดูแลสถานที่ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อฝึกการเป็นผู้รักการมีจิตอาสาดูแลเขตพื้นที่รับผิดชอบในบริเวณโรงเรียน
การทำกิจกรรมหน้าเสาธงสอดแทรกความรู้เรื่องการล้างมือ 7 ขั้นตอน สุขบัญญัติ10 ประการ นโยบายเทศบาล 5+1 ใคร่ครวญ การเคารพคุณค่าของตนและสิ่งต่างๆ การนอบน้อมด้วยการไหว้ การแจ้งข่าวสารให้กับนักเรียน สู่การออกกำลังกายบริหารขยับร่างกายให้เกิดความยืดหยุ่น
เคลื่อนไหวเพิ่มความสดชื่นแข็งแรงของกระดูก และเพิ่มความสูงสดใสให้กับร่างกายในยามเช้า
 การพูดคุยเปิดวงสนทนา PLC เพื่อ ร่วมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน การ Empower ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงาน
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้อย่างแท้จริงเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 การเริ่มต้นแห่งการนอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต ที่นี่โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
Respect Ready to learn Life skills
R2L MODEL NONGWANG
ผู้รายงาน : คุณครูจริยาพร พรมสิงห์
ภาพถ่าย : คุณครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom